Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop- watch /'stɒpwɒt∫/  

  • Danh từ
    đồng hồ bấm giờ (dùng trong cuộc chạy đua…)

    * Các từ tương tự:
    stop-watch