Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stool- pigeon /'stu:lpidʒin/  

  • Danh từ
    cò mồi (cho công an)
    chỉ điểm (cho công an)

    * Các từ tương tự:
    stool-pigeon