Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone-deaf /,stəʊn'def/  

  • Tính từ
    điếc đặc