Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone-cold /,stəʊn'kəʊld/  

 • Tính từ
  lạnh như đá, hết sức lạnh
  the body was stone-cold
  thân thể lạnh như đá

  * Các từ tương tự:
  stone-cold sober