Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone-beraker /'stoun,breikə/  

  • Danh từ
    máy đập đá