Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone-axe /'stoun'æks/  

  • Danh từ
    búa đẽo đá