Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone- fruit /'stəʊnfru:t/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    quả hạch

    * Các từ tương tự:
    stone-fruit