Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stone marten /'stoun'mɑ:tin/  

  • Danh từ
    (động vật học) chồn bạc ức (ở nam châu Âu)