Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomachful /'stʌməkful/  

  • Danh từ
    dạ dày (đầy)