Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomacher /'stʌməkə/  

  • Danh từ
    (sử học) cái yếm