Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomachal /'stʌməkəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) dạ dày