Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomach-tooth /'stʌməktu:θ/  

  • Danh từ
    răng nanh sữa hàm dưới