Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomach-pump /'stʌməkpʌmp/  

  • Danh từ
    (y học)
    cái bơm dạ dày