Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomach-ache /'stʌməkeik/  

  • Danh từ
    (y học)
    đau dạ dày