Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stockbroker belt /'stɒkbrəʊkəbelt/  

  • Danh từ
    vành đai người giàu (ở ngoại vi một thành phố)