Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock-market /stɒk'mɑ:kit/  

  • Danh từ
    thị trường chứng khoán