Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock-account /'stɔkə,kaunt/  

  • danh từ
    sổ nhập và xuất hàng