Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock lock /'stɔk'lɔk/  

  • Danh từ
    khoá nộp (bắt vào cửa)