Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock exchange /stɒkiks't∫eindʒ/  

  • Danh từ
    sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán