Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viên nước hầm (dùng để nấu xúp)