Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock company /'stɒkkʌmpəni/  

  • Danh từ
    gánh hát
    (cũng joint stock company) công ty cổ phần