Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stock certificate /'stɒksətifikit/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    giấy chứng nhận cổ phần