Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường may
    the stitching has come undone
    đường may đã sổ ra