Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được khâu lại
    được đóng bằng ghim