Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stirrer /'stɜ:rə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    người khuấy rối, người gây rối