Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (pháp lý) tổ tiên (một gia đình)