Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stirpiculture /'stə:pikʌltʃə/  

  • Danh từ
    sự nuôi giống