Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stir-about /'stə:rəbaut/  

  • Danh từ
    cháo