Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stinkard /'stiɳkɑ:d/  

  • Danh từ
    người hôi; con vật hôi