Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stink-trap /'stiɳktræp/  

  • Danh từ
    bộ phận cản hơi thối (khi mở cống)