Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stink-stone /'stiɳkstoun/  

  • Danh từ
    đá vôi thối