Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stink-horn /'stiɳkhɔ:n/  

  • Danh từ
    (thực vật học) nấm lõ chó