Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stink-bomb /'stiηkbɒm/  

  • Danh từ
    bình hơi thối (khi vỡ ra thì tỏa hơi thối, dùng để đùa nghịch chơi)