Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stink-ball /'stiɳkbɔ:l/  

  • Danh từ
    bom hơi độc ném tay ((như) stinkpot)