Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu bia mạnh
    sự hăng hái, sự sốt sắng