Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có nọc; không có châm