Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stingily /'stiηdʒili/  

  • Phó từ
    [một cách] keo kiệt, [một cách] bủn xỉn