Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stinger /'stiηə[r]/  

  • Danh từ
    ngòi, vòi (để chích, châm…)
    cú đấm đau