Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stingaree /'stiɳrei/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá đuối gai độc