Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự im lặng, sự yên tĩnh