Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stifle-bone /'staiflboun/  

  • Danh từ
    xương bánh chè (của ngựa)