Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khuỷu chân sau (của ngựa)