Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stiffener /'stifnə[r]/  

  • Danh từ
    vật độn cứng, vật lót [cho] cứng
    a collar stiffener
    vật lót cứng ở cổ áo