Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được gia cố; được tăng độ cứng