Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stiff-necked /'stifnekt/  

  • Tính từ
    cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh