Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stick-to-itiveness /stik'tu:itivnis/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tính ương ngạnh, tính ương bướng