Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có keo, dính
    stick-on labels
    những nhãn có keo dính