Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stick insect /'stik,insekt/  

  • danh từ
    (động vật)
    bọ que