Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • ở quanh quẩn gần
  ở quanh quẩn gần đây nhé, chúng tôi có thể cần đến anh
  stick at something
  miệt mài làm gì, mải miết làm gì
  nếu ta mải miết làm thì ta có thể hoàn thành công việc hôm nay
  stick by somebody
  (khẩu ngữ)
  trung thành với, chung thủy với
  chồng chị ta chung thủy với chị lúc sướng cũng như lúc khổ
  stick something down
  dán cho dính vào
  dán [nắp] phong bì
  (khẩu ngữ) đặt xuống, để xuống
  cứ đặt cái đó xuống chỗ nào mà anh thích
  (khẩu ngữ) viết lên
  hãy viết tên các bạn vào danh sách này
  stick something in (into) something
  dán vào
  dán tem vào cuốn anbom
  stick something on something
  dán lên
  hãy dán một cái nhãn vào va li của anh
  stick something out
  [làm cho] thò ra
  đừng có thò đầu ra ngoài cửa xe
  stick it (something) out
  (khẩu ngữ)
  tiếp tục đến cùng
  anh ta ghét công việc đó, nhưng quyết tiếp tục đến cùng vì anh ta cần tiền
  stick out for something
  (khẩu ngữ)
  theo đuổi cho đến khi đạt được; đòi cho bằng được
  họ đòi cho bằng được lương cao hơn
  stick to something
  không từ bỏ, vẫn giữ
  would you like some wine? -  NoI stick to beer
  anh dùng một tí rượu vang nhé? - Không, tôi vẫn thích dùng bia
  vẫn tiếp tục bất chấp khó khăn
  vẫn tiếp tục một công việc bất chấp khó khăn cho đến khi xong mới thôi
  stick together
  (khẩu ngữ)
  gắn bó với nhau, trung thành với nhau
  stick up
  trồi lên, nhô lên
  cành cây đang nhô lên khỏi mặt nước
  stick something up
  (khẩu ngữ)
  dùng súng đe dọa để cướp (ngân hàng…)
  stick up for somebody (oneself; something)
  ủng hộ; bảo vệ
  đừng có để cho mấy đứa lớn đó bắt nạt cháu, cháu phải tự vệ chứ
  bảo vệ quyền lợi của mình
  stick with somebody (something)
  tiếp tục ủng hộ; tiếp tục liên lạc với
  tôi vẫn giữ ý kiến ban đầu của tôi
  stick with me and you'll be all right
  hãy tiếp tục liên lạc với tôi, và anh sẽ được vô sự