Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stepladder /'steplædə[r]/  

  • Danh từ
    thang gập